Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk - konverzácia Aj-k
Biológia BIO
Biológia/Telesná a športová výchova BI0/TSV
Cudzý jazyk Cj
Cvičenia z M/S C_M/S
Dejepis DEJ
Dejepis/Biológia DEJ/BIO
Dejepis/Telesná a športová výchova DEJ/TSV
Druhý cudzí jazyk DCJ
Etická výchova ETV
Etická/Náboženská ETV/NBV
Etika/Náboženstvo/Občinská E/N/O
Evanjelické náboženstvo EVN
Fyzika FYZ
Fyzika / Biológia FYZ/BIO
Fyzika/Chémia FYZ/CHE
Fyzika/Telesná a športová výchova FYZ/TSV
Geografia GEG
Geografia/Telesná a športová výchova GEG/TSV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chémia/Telesná a športová výchova CHE/TSV
Informatika INF
Informatika/Náboženstvo INF/NBV
Informatika/Svet práce INF/SEE
Informatika/Výchova umením INF/VUM
Mat/Ev M/E
Matematika MAT
Matematika a ŠKD MaŠ
Matematika rozširujúca Mr
Matematika/Náboženstvo M/N
Matematika/Slovenčina MAT/SLJ
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk/Ruský jazyk NEJ/RUJ
Nepovinné predmety Np
Občianská náuka OBN
Občianska náuka/Výchova umením OBN/VUM
Občianská/Telesná a športová výchova OBN/TSV
Práca s počítačom PCP
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PRU
Prvý stupeň I.stp
Rekreac.Tv TvR
Rozširujúce hodiny Rh
Ruský Jazyk RUJ
Slovenčina a ŠKD SaŠ
Slovenčina/Etická výchova S/E
Slovenčina/Matematika SJL/MAT
Slovenčina/Náboženstvo SJL/NBV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Svet práce/Technika SEE/THD
Technika THD
Telesná a športová výchova/Biológia TSV/BIO
Telesná a športová výchova/Dejepis TSV/DEJ
Telesná a športová výchova/Fyzika TSV/FYZ
Telesná a športová výchova/Geografia TSV/GEG
Telesná a športová výchova/Chémia TSV/CHE
Telesná a športová výchova/Informatika TSV/INF
Telesná a športová výchova/Občianská náuka TSV/OBN
Telesná a športová výchova/Svet práce TSV/SEE
Telesná a športová výchova/Technika TSV/THV
Telesná a špottová výchova TSV
Telesná dievčatáv Tdv
Telesná chlapci Tch
Telesná výchova I.st TEV
TsvSeeThdInf 4DV
TsvSeeThdInf 4CH
TsvSeeThdInf 4PR
Tvorivá dramatika TVD
Vlastiveda VLA
Vlastiveda / Výtvarná VLA/VYV
Výchova umením VUM
Výchova umením/Informatika VUM/INF
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria